»PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VIZ 2019«

Vrtec pri Osnovni šoli Puconci se je prijavil na Javni razpis Ministrstva  za izobraževanje, znanost in šport, sofinanciran s sredstvi evropskega socialnega sklada, ki je namenjen zaposliti pomočnika vzgojitelja začetnika in pri tem bil uspešen. Predmet sklopa A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« (v nadaljnjem besedilu: sklop A – PVZ) javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajajo v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Namen javnega razpisa  je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Operacije sklopa A – PVZ se s 1. majem 2019 izvajajo v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Način delitve sredstev po regijah je 42,11 % za vzhodno kohezijsko regijo in 57,89 % za zahodno kohezijsko regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Na ta način se je 1. majem zaposlilo 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 24 v vzhodni in 33 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Vrtec je s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019. Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 31. 10. 2019.

 V vrtcu pri OŠ Puconci imamo zaposlene tri pomočnike vzgojitelja v obdobju od 1. maja 2019 do 30. 9. 2019. Prvo zaposlitev  smo omogočili že šestim mladim začetnikom pomočnika vzgojitelja in sicer od 1.1.2018 do 31.5.2019 in od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018.

Naši pomočniki vzgojitelja začetniki so pod skrbnim mentorstvom vključeni v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca.