CILJI IN NALOGE

Uresničujemo temeljne cilje predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih (1996) in so naslednji:

 

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja;
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa še branja, pisanja;
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja;
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja;
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Temeljne naloge vrtca so:

 • pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke;
 • izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok;
 • ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja javno veljaven program, KURIKULUM ZA VRTCE (1999), ki temelji na:

 • upoštevanju individualnih razlik pri učenju in razvoju otrok;
 • načelih celostnega in uravnoteženega razvoja otrok;
 • poznavanju in razumevanju otrokovega načina spoznavanja in doživljanja okolja;
 • zagotavljanju pestre ponudbe vsebin, metod, oblik dela z otroki;
 • strokovni avtonomiji in odgovornosti vseh strokovnih delavcev.

Osnova za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok dojema in razume svet celostno, se razvija v aktivni povezavi s svojim okoljem. Vzgojno delo na podlagi igre in lastne aktivnosti otrok poteka v večjih ali manjših skupinah in tudi individualno. Aktivnosti s področja jezika, družbe, narave, matematike, umetnosti in gibanja se med seboj povezujejo in prepletajo.